ESF steun voor" Ontwikkeling Loopbaanbeleid en Instrumenten voor invulling nieuw organisatiemodel Pallion"

Vernieuwende projecten worden opgezet om de werkbaarheid van jobs op de Vlaamse arbeidsmarkt te verbeteren door het introduceren van een duurzaam loopbaanbeleid op organisatieniveau.

Het Europees Sociaal Fonds (ESF)  en het Vlaams Cofinancieringsfonds (VCF) stelt middelen ter beschikking aan organisaties die zich inzetten voor meer en betere jobs voor meer mensen. Ons project ‘Ontwikkeling Loopbaanbeleid en Instrumenten voor invulling nieuwe organisatiemodel Pallion’ kan rekenen op de financiële steun met in totaal 52 860,82euro.

In dit project herzien wij onze werking volgens de principes van de innovatieve arbeidsorganisaties. Er worden acties opgezet op het gebied van team-ontwikkeling, ontwikkeling van een visie op coachend leiderschap, vormgeven aan een beleid op vlak van tijd- en plaatsonafhankelijk werken, jobinhoudelijke workshops rond 4 knelpuntprocessen.

Meer info over ESF: http://esf-vlaanderen.be/nl

 

MEER WETEN OVER ONS ESF PROJECT?

445 Werkbaar Werk – Duurzaam Loopbaanbeleid: Project: 8271:  ‘Ontwikkeling Loopbaanbeleid en Instrumenten voor invulling nieuw organisatiemodel Pallion’

PROJECTOMSCHRIJVING

Het voorbije jaar heeft Pallion in co-creatie met de Raad van Bestuur en onder begeleiding van een externe coach hard gewerkt aan het herschrijven van de missie en visie. In het verlengde hiervan namen we de organisatiestructuur onder de loep : 'Wat is goede dienstverlening en hoe geven we deze vorm (macro-ontwerp) ? Waar liggen de verantwoordelijkheden (micro-ontwerp) ? Welke besturingsstructuur wensen we ?'

Dit heeft geleid tot een blauwdruk die we wensen te operationaliseren door de invoering van beleidsinstrumenten, duidelijke afspraken op HR-gebied en teamtools zodat de implementatie de komende jaren kan verder bouwen op een degelijke basis.

Dit project loopt van 01/02/2019 tot 31/01/2020 en we krijgen hiervoor de aanzienlijke steun van €21 144,33 vanuit ESF en €31 716,49  vanuit het VCF

In het algemeen zien wij op dit moment de volgende uitdagingen in onze organisatie:

- De werkbaarheid van ons werk verhogen: zorgen dat de mensen het samen kunnen volhouden om palliatieve zorg te bieden, zonder er zelf aan onderdoor te gaan of af te haken.  

- De instroom en ontwikkeling van nieuwe mensen onderteunen met een helder competentiebeleid, coaching en jobinhoudelijke verduidelijking.

- De nieuwe regionale structuur ondersteunen door een verandering van onze manier van werken die gedragen is door alle medewerkers.

 

HOE?

Het nieuwe organisatie- en besturingsmodel binnen Pallion zal een grote impact hebben en vragen bijgevolg de nodige ondersteuning, inschakeling van experten om dit alles te implementeren, te begeleiden en te evalueren zowel inhoudelijk als praktisch (telewerken, nieuwe werkruimte,…). De slag van denken naar doen is niet gemakkelijk. Met  begeleiding van experten kunnen beginnersfouten voorkomen worden en kan de transitie in goede banen worden geleid, dat hebben we de voorbije twee jaren gezien, waarbij we ons achtereenvolgens hebben laten begeleiden op het vlak van onze missie/visie en voor de vormgeving van ons nieuwe organisatiemodel. Daarbij is er telkens geput uit eigen reserve om die noodzakelijke stappen te zetten. Er is nu echter nood aan verdere ondersteuning op tal van domeinen die ons niet eigen zijn, en daarvoor willen we een stuk van de begeleiding verderzetten in 2019-2020. Er is nood aan een integrale aanpak, invoering en implementatie, evaluatie- en feedbackmomenten.

-  Invulling geven aan structurele afspraken en samen een manier vinden om het resultaat en de evolutie van mensen en teams continu te evalueren en bij te sturen.

- Ontwikkeling van een visie op coachend leiderschap en een afsprakenkader tussen de teams en de coördinator waarop de samenwerking in de toekomst gestoeld kan worden.

-   Vormgeven aan een beleid op het vlak van tijd- en plaatsonafhankelijk werken door de ontwikkeling van een organisatiebreed afsprakenkader en een teamcharter, en door het participatief bedenken van een kantooromgeving die ons moet helpen om na de verhuis zo productief mogelijk te kunnen (samen)werken.

-   Jobinhoudelijke workshops met de beide regio-teams rond 4 knelpuntprocessen om zo te komen tot verbetervoorstellen en een structurele aanpassing van de belangrijkste issues.

 

DOEL- EN RESULTATENOMSCHRIJVING

Concreet wil Pallion de invoering een nieuw organisatiemodel ondersteunen en  uitrollen in 2019.

Met ons project willen we de invoering van een nieuw organisatiemodel ondersteunen dat moet leiden tot structureel ander organisatiegedrag bij medewerkers en leidinggevenden zodat we werkelijk invulling kunnen geven aan duurzame loopbanen voor onze medewerkers.

De werkwijze waarbij een deskundige van Pallion over heel de provincie zonder meer inzetbaar is wensen we achter ons te laten. Het vernieuwde model ziet de regio midden- Limburg als het ruime professionele speelveld van alle deskundigen van Pallion.

Daarbij creëren we twee subteams: een regio- team Noord en een regio- team Zuid. Elk subteam staat voor een regionale werking en daarnaast worden de nieuwe eerstelijnszones in de zorg gerespecteerd. Voor de toewijzing gaan we uit van de woonplaats en de competenties van de deskundige van Pallion.  We voorzien 4 deskundigen per regio- team. Zij staan in voor de begeleiding van patiënten in een palliatieve setting, thuis of in een thuisvervangend milieu. Ook de betrokken hulpverleners en mantelzorgers ondersteunen we in de zorg voor hun patiënt. De medewerkers hebben gekozen om 2 dagen per  week naar midden-Limburg te komen om te overleggen en het informele contact met de collega’s te behouden.

Daarnaast worden de teams straks ondersteund door een ‘intern bestuur’ van vijf medewerkers die samen zorgen voor het beleid en voor de ondersteuning van de equipes. Er werd al een eerste RACI-tabel ontwikkeld voor de taakverdeling onder dit nieuwe team, maar de verdere invulling en beleidsmatige afspraken verdient nog de nodige aandacht in 2019.

Laatste update was op: dinsdag 26 maart 2019